RGHUS &
BACC HEALTHCARE

FELLOWSHIP IN REPRODUCTIVE MEDICINE
02nd June 2017

ENTRANCE EXAM MERIT LIST

Name

Merit List
Dr. Haritha Mannem 1
Dr. Prinka Bajaj 2
Dr. Payal Kumari 3
Dr. Aishwarya Yerram 4
Dr. Priyanka Yadav 5
Dr. Lavanya J 6
Dr. Prachi Risbud 7
Dr. Mona Shah 8